Verjaardagen deze week

24 sept Fons Voesten (Heren Recreanten|*|Vertrouwenscommissie)    Van harte gefelicteerd !

Onze sponsoren

  • Rabobank Roermond Echt
  • Coaches en Scheidsrechters: Ramakers Accountancy
  • Hoofdsponsor: Vurenhof Boerengolf
  • Hoofdsponsor: Op het Broek Uitvaartverzorging
  • Hoofdsponsor: Pizzeria Il Genio Karken
  • Hoofdsponsor: Plus Bronswijk Posterholt

Vanwege eenduidigheid en transparantie heeft het bestuur besloten dat alle spelregels rondom contributiekortingen en/of vergoedingen op de website komen te staan.

Een lid dat extra activiteiten voor de vereniging uitvoert heeft recht op een contributiekorting of een vergoeding. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

  • Bestuursleden, trainers en coaches van de volwassenen teams krijgen 100% korting op de contributie van VC Voluntas.
  • Een jeugdtrainer krijgt geen korting op de contributie, maar heeft recht op een vergoeding voor de activiteiten.
  • De scheidsrechters, ledenadministrateur, materiaalbeheerder en websitebeheerder krijgen 50% korting op de contributie van VC Voluntas.

Men kan nooit meer dan 100% korting op contributie van het voluntas deel krijgen. Het hoogste percentage is bepalend.

De NeVoBo afdracht en/of Bondscontributie vallen buiten deze spelregels en dient altijd volledig te worden betaald.

In andere gevallen beslist het bestuur. Indien nodig worden de gemaakte afspraken toegevoegd op de website.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 31 maart 2016 is de basiscontributie voor het verenigingsjaar 2016 / 2017 vastgesteld op € 165,-- per jaar exclusief de NeVoBo –bijdrage.

Binnen onze vereniging zijn zowel personen actief die in competitieverband willen spelen als personen die de volleybalsport op een recreatieve wijze beoefenen. In het streven om (binnen onze mogelijkheden) op een zo hoog mogelijk niveau te willen presteren biedt het bestuur faciliteiten in de vorm van betaalde trainers, extra trainingsuren etc. Dit legt echter wel een steeds grotere druk op onze financiële middelen. Een ander punt van zorg is de gestegen zaalhuur, de gestegen afdrachten Nevobo en de verminderende subsidie.

Gezien het bovenstaande lijkt dan ook een meer gedifferentieerde contributieheffing tussen competitiespelers en recreanten rechtvaardig. We hebben daarom een staffel ingebouwd in ons contributiesysteem volgens onderstaand schema:

Competitiespelers 100%
Recreanten 90%
Jeugd 16 en 17 jaar   80%
Jeugd 14 en 15 jaar   70%
Jeugd 12 en 13 jaar   60%
Jeugd 6 t/m 11 jaar    50%
Jeugd 4 en 5 jaar 40%


Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de Nevobo-bijdrage.

Het bestuur tracht in ieder geval de contributie zo laag mogelijk te houden maar kan er niet aan ontkomen bovengenoemde kosten door te berekenen in de contributie. Jaarlijks zal het bestuur in de Algemene Ledenvergadering het contributiebedrag vaststellen.


De contributie kan worden overgemaakt op IBAN: NL30RABO 011 31 60 976 t.n.v. VC Voluntas Posterholt